قیمت فلنج

لیست قیمت انواع فلنج استیل ، فولادی و چدنی

گروه برانوش ، مرکز تأمین و فروش انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی .

در حال حاضر به علت بی ثباتی نرخ ارز ، از درج قیمت ها معذوریم .

شرح کالا

قیمت

تصویر

slip on flange – stainless steel 316 – 1/2″

slip on flange – stainless steel 316 – 3/4″

slip on flange – stainless steel 316 – 1″

slip on flange – stainless steel 316 – 11/4″

slip on flange – stainless steel 316 – 11/2″

slip on flange – stainless steel 316 – 2″

slip on flange – stainless steel 316 – 21/2″

slip on flange – stainless steel 316 – 3″

slip on flange – stainless steel 316 – 4″

slip on flange – stainless steel 316 – 5″

slip on flange – stainless steel 316 – 6″

slip on flange – stainless steel 316 – 8″

slip on flange – stainless steel 316 – 10″

slip on flange – stainless steel 316 – 12″

neck flange – stainless steel 316 – 1/2″

neck flange – stainless steel 316 – 3/4″

neck flange – stainless steel 316 – 1″

neck flange – stainless steel 316 – 11/4″

neck flange – stainless steel 316 – 11/2″

neck flange – stainless steel 316 – 2″

neck flange – stainless steel 316 – 21/2″

neck flange – stainless steel 316 – 3″

neck flange – stainless steel 316 – 4″

neck flange – stainless steel 316 – 5″

neck flange – stainless steel 316 – 6″

neck flange – stainless steel 316 – 8″

neck flange – stainless steel 316 – 10″

neck flange – stainless steel 316 – 12″

blind flange – stainless steel 316  – 1/2″

blind flange – stainless steel 316  – 3/4″

blind flange – stainless steel 316  – 1″

blind flange – stainless steel 316  – 11/4″

blind flange – stainless steel 316  – 11/2″

blind flange – stainless steel 316  – 2″

blind flange – stainless steel 316  – 21/2″

blind flange – stainless steel 316  – 3″

blind flange – stainless steel 316  – 4″

blind flange – stainless steel 316  – 5″

blind flange – stainless steel 316  – 6″

blind flange – stainless steel 316  – 8″

blind flange – stainless steel 316  – 10″

blind flange – stainless steel 316  – 12″

شرح کالا

قیمت

تصویر

slip on flange – stainless steel 304 – 1/2″

slip on flange – stainless steel 304 – 3/4″

slip on flange – stainless steel 304 – 1″

slip on flange – stainless steel 304 – 11/4″

slip on flange – stainless steel 304 – 11/2″

slip on flange – stainless steel 304 – 2″

slip on flange – stainless steel 304 – 21/2″

slip on flange – stainless steel 304 – 3″

slip on flange – stainless steel 304 – 4″

slip on flange – stainless steel 304 – 5″

slip on flange – stainless steel 304 – 6″

slip on flange – stainless steel 304 – 8″

slip on flange – stainless steel 304 – 10″

slip on flange – stainless steel 304 – 12″

neck flange – stainless steel 304 – 1/2″

neck flange – stainless steel 304 – 3/4″

neck flange – stainless steel 304 – 1″

neck flange – stainless steel 304 – 11/4″

neck flange – stainless steel 304 – 11/2″

neck flange – stainless steel 304 – 2″

neck flange – stainless steel 304 – 21/2″

neck flange – stainless steel 304 – 3″

neck flange – stainless steel 304 – 4″

neck flange – stainless steel 304 – 5″

neck flange – stainless steel 304 – 6″

neck flange – stainless steel 304 – 8″

neck flange – stainless steel 304 – 10″

neck flange – stainless steel 304 – 12″

blind flange – stainless steel 304 – 1/2″

blind flange – stainless steel 304 – 3/4″

blind flange – stainless steel 304 – 1″

blind flange – stainless steel 304 – 11/4″

blind flange – stainless steel 304 – 11/2″

blind flange – stainless steel 304 – 2″

blind flange – stainless steel  304 – 21/2″

blind flange – stainless steel  304 – 3″

blind flange – stainless steel 304 – 4″

blind flange – stainless steel 304 – 5″

blind flange – stainless steel 304 – 6″

blind flange – stainless steel 304 – 8″

blind flange – stainless steel 304 – 10″

blind flange – stainless steel 304 – 12″

شرح کالا

قیمت

تصویر

slip on flange – carbon steel – 1/2″

slip on flange – carbon steel – 3/4″

slip on flange – carbon steel – 1″

slip on flange – carbon steel – 11/4″

slip on flange – carbon steel – 11/2″

slip on flange – carbon steel – 2″

slip on flange – carbon steel – 21/2″

slip on flange – carbon steel – 3″

slip on flange – carbon steel – 4″

slip on flange – carbon steel – 5″

slip on flange – carbon steel – 6″

slip on flange – carbon steel – 8″

slip on flange – carbon steel – 10″

slip on flange – carbon steel – 12″

neck flange – carbon steel – 1/2″

neck flange – carbon steel – 3/4″

neck flange – carbon steel – 1″

neck flange – carbon steel – 11/4″

neck flange – carbon steel – 11/2″

neck flange – carbon steel – 2″

neck flange – carbon steel – 21/2″

neck flange – carbon steel – 3″

neck flange – carbon steel – 4″

neck flange – carbon steel – 5″

neck flange – carbon steel – 6″

neck flange – carbon steel – 8″

neck flange – carbon steel – 10″

neck flange – carbon steel – 12″

blind flange – carbon steel – 1/2″

blind flange – carbon steel – 3/4″

blind flange – carbon steel – 1″

blind flange – carbon steel – 11/4″

blind flange – carbon steel – 11/2″

blind flange – carbon steel – 2″

blind flange – carbon steel  – 21/2″

blind flange – carbon steel  – 3″

blind flange – carbon steel – 4″

blind flange – carbon steel – 5″

blind flange – carbon steel – 6″

blind flange – carbon steel – 8″

blind flange – carbon steel – 10″

blind flange – carbon steel – 12″

برای آگاهی از موجودی و قیمت ها  از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما درج گردیده ، با ما تماس بگیرید.